DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin
Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 37/37 ĐầuĐầu ... 27353637
Hiện kết quả từ 361 tới 370 của 370
 1. #361
  Ban Điều Hành Avatar của hoangtri
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  2.039
  Thanks
  622
  Thanked 588 Times in 285 Posts
  GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY
  PHỤ LỤC 4 TRANG HOÀNG YẾT HẦU NHỮNG NGƯỜI MAY MẮN
  __________________________________________________ ______________________________________


  Chư Phật này và tất cả đức Như Lai Ứng Cúng Chánh đẳng giác khắp mười phương thế giới - tất cả đức Thế tôn còn tại thế, xin chú ý nghe con đây:

  Trong đời tái sinh này, và tất cả tình trạng tái sinh của con từ vô thỉ kiếp này trong vòng luân hồi sinh tử, con đã vi phạm nhiều hành vi tội lỗi, hoặc khuyến khích kẻ khác làm, hoặc vui thích về việc ác. Con đã ăn trộm những đồ cúng dâng cho tháp, cho tăng chúng, cho tăng chúng ở mười phương; con đã xúi giục kẻ khác làm và tán đồng những hành vi ấy. Con đã phạm tội nghịch, xúi kẻ khác phạm, tán đồng kể khác trong những tội ấy. Con đã phạm đầy đủ mười điều bất thiện, xúi kẻ khác phạm, tán đồng kẻ khác. Vì bị che mờ bởi đủ thứ nghiệp chướng, con đã làm dân địa ngục, con đã sinh vào loài súc sinh, vào loài quỷ đói, sinh vào những chốn xa xôi hẻo lánh, làm kẻ mọi rợ, làm trời trường thọ, làm người không đủ các giác quan, làm người tà kiến và làm những kẻ không biết vui mừng về sự xuất hiện của đức Như Lai. Dù bất cứ nghiệp chướng nào, con cũng xin phát lồ tất cả, nhận tất cả, trải bày tất cả, mở ra tất cả trước chư Phật Thế tôn, những đấng có trí tuệ căn bản và con mắt đại bi, có năng lực, có nhận thức đúng như thật và thấy tất cả toàn trí. Con nguyện chừa bỏ tất cả những hành vi ấy trong tương lai.

  Xin chư Phật Thế tôn chú ý nghe con đây:

  Con có thể có những công đức do bố thí trong đời này và các đời khác trong vòng luân hồi sinh tử từ vô thỉ - ngay cả công đức cho súc sinh một miếng nhỏ thức ăn. Con có thể có chút ít công đức do giữ giới; do tu phạm hạnh; con có thể có chút thiện căn do dạy dỗ hữu tình; do phát tâm bồ đề vô thượng; do tu tập trí giác vô thượng. Tất cả những thiện căn mà con có thể có ấy, con xin tập hợp chúng lại, gom góp chúng lại, để hồi hướng về quả vị Bồ đề Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

  Cũng như chư Phật Thế tôn trong quá khứ đã hồi hướng công đức của các ngài, và chư Phật Thế tôn trong đời vị lai sẽ hồi hướng công đức các ngài, con cũng xin hồi hướng công đức của con như thế. Con xin phát lồ sám hối mọi tội lỗi. Con xin tùy hỉ tất cả công đức. Con cầu khẩn với chư Phật cho con đạt được trí giác vô thượng. Con chắp tay cầu xin tất cả chư Phật hiện còn tại thế, đấng tối thượng trong nhân loại, xin tất cả đấng Chiến thắng trong quá khứ và vị lai; xin các ngài hãy che chở con.

  (Ghi cuối sách: ngang đây chấm dứt bản Kinh Đại thừa nhan đề Ba Tịnh Tu.)

  Lần sửa cuối bởi hoangtri; 10-03-2020 lúc 03:54 PM
  Om Mani Padme Hum !

 2. #362
  Ban Điều Hành Avatar của hoangtri
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  2.039
  Thanks
  622
  Thanked 588 Times in 285 Posts
  GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY
  PHỤ LỤC 4 TRANG HOÀNG YẾT HẦU NHỮNG NGƯỜI MAY MẮN
  __________________________________________________ ______________________________________


  LỜI SÁM TỔNG QUÁT


  Tất cả chư Phật thường ở trong mười phương như Bậc đạo sư Kim Cương Trì, chư Bồ tát và Thánh chúng! Xin hãy lắng nghe con đây. Con tên là……………. trong tất cả đời quá khứ từ vô thỉ luân hồi đến nay, vì bị mãnh lực của vọng tưởng tham sân si, con đã tạo mười bất thiện bằng thân, lời, ý; đã phạm năm tội nghịch; năm tội lỗi phụ; con đã phá giới Biệt giải thoát, đã phá giới Bồ tát, giới Mật tông. Con đã bất kính với cha mẹ con, với thầy Bổn sư và Thầy truyền giáo và những người đồng phạm hạnh. Con đã làm những hành vi có hại cho Tam Bảo; con đã từ bỏ nền diệu pháp; con đã phỉ báng Thánh chúng Tăng già; con đã làm hại hữu tình… Con đã làm một loạt điều bất thiện, xúi kẻ khác làm và tán đồng họ. Nói tóm lại, có bao nhiêu tội lỗi trầm trọng mà con đã làm, bao nhiêu nguyên nhân sẽ ngăn con giải thoát hay tái sinh lên thượng giới và sẽ khiến con tái sinh vào vòng sinh tử hay các đọa xứ, tất cả đấy con xin phát lồ, nhận tội, không dám che giấu. Con xin trải bày trước tất cả chư Phật mười phương, như bậc đạo sư Kim Cương Trì và chư Bồ tát. Con xin chừa tái phạm trong tương lai. Vì con đã phát lồ sám hối, xin cho đạt đến an lạc và trụ trong đó, điều này sẽ không xảy đến nếu con chưa sám hối.

  (Nếu chỉ muốn làm lễ ngắn gọn thì hãy đọc

  Do năng lực của tham sân và si
  Con đã phạm nhiều tội lỗi
  Với thân lời và ý
  Con xin sám hối tất cả tội lỗi này.
  Con xin tùy hỉ tất cả công đức
  Của chư Phật mười phương,
  Của Bồ tát, Duyên giác
  Của Thanh văn và hữu học, vô học
  Và của tất cả hữu tình.
  Hỡi những ngọn đèn của thời gian trong mười phương
  Những vị đã đạt đến sự không chấp thủ
  Và ngang hàng với những bậc Giác ngộ,
  Con khẩn cầu các ngài hãy chuyển bánh xe pháp.
  Đối với những vị Phật nào mà dưới con mắt phàm,
  Đang có ý muốn nhập Niết bàn,
  Con xin chắp hai tay mà khẩn cầu:
  Các ngài hãy ở lại trong đời nhiều kiếp số như cát bụi
  Để giúp đỡ hữu tình và đưa chúng đến an lạc.
  Chút ít công đức con có được
  Do kính lễ, cúng dường, sám hối,
  Tùy hỉ, thỉnh chuyển pháp luân, cầu Phật trụ thế,
  Con xin hồi hướng tất cả để đạt Vô thượng Bồ đề.


  (Ở điểm này hãy dâng một Mandala. Rồi cầu xin ba mục tiêu lớn

  Con xin quy y bậc Thầy và ba ngôi báu. Xin hãy gia trì cho dòng tâm thức con. Xin gia hộ để con và tất cả hữu tình, những người đã từng là mẹ của con, sẽ chấm dứt các tà kiến - từ sự bất kính đối với bậc Thầy cho đến hai thứ chấp ngã. Xin gia hộ cho con dễ dàng phát sinh mọi tư duy chân chánh - từ sự kính trọng bậc Thầy vân vân. Xin gia hộ cho chúng con và tịnh hóa tất cả nội chướng ngoại chướng nơi chúng con.

  Om Mani Padme Hum !

 3. #363
  Ban Điều Hành Avatar của hoangtri
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  2.039
  Thanks
  622
  Thanked 588 Times in 285 Posts
  GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY
  PHỤ LỤC 4 TRANG HOÀNG YẾT HẦU NHỮNG NGƯỜI MAY MẮN
  __________________________________________________ ______________________________________


  NGHI THỨ SÁU:

  KHẨN CẦU THÊM, SAU CHỈ GIÁO TRUYỀN KHẨU,
  ĐỂ BẢO ĐẢM DÒNG TÂM THỨC ĐÃ THẤM NHUẦN PHÉP QUÁN

  Hỡi Bổn sư tôn quý của con, xin hãy an vị
  Trên tòa sen và nguyệt luân trên đỉnh đầu con.
  Xin thương xót con vì lòng bi mẫn.
  Cho con những thành tựu về thân lời ý.
  Đấng đạo sư, Thế tôn của chúng con -
  Bậc cứu thế vô song.
  Di Lặc đấng vô địch - vị nhiếp chính của Đấng Chiến Thắng,
  Thánh Asanga mà Phật đã tiên đoán sự ra đời:
  Con dâng lời cầu khẩn đến ba đức Phật và Bồ tát.
  Vasubandhu - viên ngọc tối tôn trong các triết gia Ấn Độ
  Thánh Vimuktisena - người sáng lập Trung đạo,
  Vimuktisenagomin - người vẫn còn được tin tưởng:
  Con dâng lời khấn nguyện lên ba người bạn của hữu tình.
  Paranasena - người thành tựu trạng thái siêu phàm,
  Vinìtasena - người luyện tâm trong những đạo lộ sâu thẳm.
  Vairochana - với hành động đầy quyền năng:
  Con khẩn cầu ba vị đã mở con mắt thế gian.
  Haribhadra - người hoằng dương con đường Bát nhã
  Kusali - người nắm giữ tất cả giáo lý Phật,
  Ratnasena - người thương yêu săn sóc hữu tình:
  Con khẩn cầu ba vị thuyền trưởng của chúng sinh
  Suvarnadvìpi - người có tâm Bồ đề kiên cố,
  Dipamkàra Atìsha - nắm giữ truyền thống những bậc tiên phong
  Dromtoenpa - người làm sáng tỏ thánh đạo:
  Con khẩn cầu ba cột sống của nền giáo lý.
  Thích Ca Mâu Ni - Bậc giảng dạy vô tỉ, vô thượng cứu tinh,
  Đức Văn Thù - người nắm giữ tất cả trí tuệ chư Phật
  Đức Long Thọ - bậc Thánh cao cả thấy được ý nghĩa sâu xa:
  Con khẩn cầu ba châu báu tuyệt đỉnh trong các triết gia.
  Chandrakìrti - người làm sáng tỏ thánh ý,
  Vidyakokila - giỏi nhất trong hàng đệ tử của Chandrakìti,
  Và em ngài - một Pháp vương tử chân chính
  Con khẩn cầu ba nguồn tri thức dồi dào.
  Atìsha - người nhận chân được chiều sâu Duyên khởi
  Và nắm giữ con đường của những bực tiên phong
  Và Dromtoenpa - người làm sáng tỏ thánh đạo:
  Con khẩn cầu hai châu báu của đất Diêm phù
  Gampopa - bậc hành giả hùng vĩ nhiều năng lực,
  Neuzupa - nhất tâm tịnh chỉ sâu xa,
  Tagmapa - người hộ trì tất cả ngành luật tạng:
  Con khẩn cầu ba ngọn đèn soi sáng những chốn xa xôi.
  Namkha Senge - hành giả tinh tấn vĩ đại
  Namkha Gaelpo - người được chư thánh hộ trì
  Namkha Zangpo - người từ bỏ tám bận tâm thế tục:
  Con khẩn cầu đức Gyaelsae Zangpo.
  Người với bồ đề tâm xem tất cả chúng sinh như con ruột,
  Người được gia hộ và săn sóc bởi trời của những vị trời,
  Hướng đạo sư tối thượng cho hữu tình vào thời mạt pháp:
  Con khẩn cầu Namkha Gyaeltsaen.
  Geshe Potowa - vị nhiếp chính của Đấng Chiến thắng,
  Sharawa - người có trí tuệ không ai sánh bằng,
  Chaekawa người nắm giữ hệ phái Bồ đề tâm:
  Con khẩn cầu ba vị đáp ứng hi vọng của hữu tình.
  Chilbupa - vị Bồ tát ngự trị những truyền thừa và tuệ giác,
  Lhalung Wangchug - học giả vĩ đại và uyên bác về kinh
  Goenpo Rinpoche - người che chở chúng sinh trong ba cõi:
  Con khẩn cầu ba vị trưởng lão vô song.
  Zangchenpa - người có giới hạnh vô cấu
  Tsonawa - người duy trì trăm ngàn chương luật tạng,
  Moendrapa - người hoàn tất những luận siêu hình lớn lao.


  Om Mani Padme Hum !

 4. #364
  Ban Điều Hành Avatar của hoangtri
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  2.039
  Thanks
  622
  Thanked 588 Times in 285 Posts
  GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY
  PHỤ LỤC 4 TRANG HOÀNG YẾT HẦU NHỮNG NGƯỜI MAY MẮN
  __________________________________________________ ______________________________________


  Con khẩn cầu ba đại cứu tinh của hữu tình.
  Chúa tể của các Pháp rộng và sâu,
  Đấng che chở tất cả hữu tình may mắn,
  Mà công việc cao quý là hoằng truyền chánh giáo:
  Con khẩn cầu một bậc tôn sư quang vinh.
  Tsultrimbar - hoàng tử vĩ đại trong những học giả,
  Zhoenus Oe - người đào luyện hướng đạo tâm linh của mình.
  Gyergompa - người luyện tâm trên đạo lộ thượng thừa:
  Con khẩn cầu ba Pháp tử của Đấng Chiến thắng.
  Sangyaeboen - kho tàng những đức tính vi diệu,
  Namkha Gyaelpo - được chư thánh hộ trì,
  Senge Zangpo - người từ bỏ tám bận tâm thế tục:
  Con khẩn cầu Gaelsae Zangpo.
  Người với bồ đề tâm xem tất cả chúng sinh như con ruột,
  Người được gia hộ và săn sóc bởi trời của những vị trời
  Hướng đạo sư tối thượng cho hữu tình vào thời mạt pháp:
  Con khẩn cầu Namkha Gyaeltsaen.
  Đức Quán Tự Tại - kho tàng lớn của từ bi thấy đúng
  Đức Văn Thù - đấng toàn tri vô cấu,
  Đức Tsongkapa - bảo châu tối cao của những học giả xứ Tuyết:
  Con khẩn cầu đức Lozang Gragpa.
  Jampal Gyatso - vị hoàng tử vĩ đại trong những học giả
  Kaedrub Rinpoche - mặt trời của những triết gia
  Basoje - người giữ kho chỉ giáo bí mật:
  Con khẩn cầu ba bậc đạo sư vô tỉ.
  Choekyi Dorje - người đã đạt sự hợp nhất,
  Gyaelwa Ensapa - người thành tựu ba thân,
  Sangyae Yeshe - người gìn giữ sự truyền thừa và tuệ giác
  Con khẩn cầu ba vị học giả uyên thâm.
  Lozang Choekyi Gyaeltsean - người cầm cờ Pháp chiến thắng,
  Koenchog Gyaeltsaen - đệ tử thân cận của ngài,
  Lozang Yeshe - người rọi ánh sáng trên thánh đạo:
  Ngagwang Jampa - người hoằng truyền giáo lý đức Thích Ca
  Lozang Nyaendrag - được xem là đệ tử thân cận nhất của ngài,
  Yoentaen Ta-yae - người có vô biên thiện đức:
  Con khẩn cầu ba bậc thầy từ bi.
  Taenpa Rabgyae - Người hoằng dương giáo lý của Lozang Yeshe,
  Lodroe Zangpo - người làm việc để giải thoát tất cả hữu tình,
  Lozang Gyatso - người giảng dạy thiện xảo
  Con khẩn cầu ba bậc thầy vô song.
  Với đức bổn sư tối thượng đầy từ bi của con (Jimpa Gyatso);
  Đấng vô tỉ, người nắm giữ vừa giáo lý vừa thực hành,
  Gìn giữ sự truyền thừa và tuệ giác
  Cho bốn hạng người may mắn có khả năng đón nhận:
  Con khẩn cầu với sự thành kính tột bực của thân lời ý.
  Bậc đa văn học nhiều, người mở rộng
  Mandala của chỉ giáo khẩu truyền
  Và mở bày những hành trì ẩn mật của hai giai đoạn:
  Con khẩn cầu ngài Taenzin Kaedrub.
  Vị thầy tu nhập thể tử tế nhất, mà thân thể
  Chứa đựng tất cả chỗ nương tựa quá hiện vị lai;
  Lời ngài có sự hùng biện của Đức Văn Thù;
  Tâm ngài như đại dương trí tuệ tự nhiên
  Về ba môn học tăng thượng và về nhân quả:
  Con khẩn cầu ngài Lozang Lhuendrub Gyatso.
  {Bậc thầy tôn quý của con, thiện xảo về mọi ngành,
  Tâm ngài phụng sự những bảo châu của bậc thánh
  - Đầy đức từ bi -
  Ngài mặc những tấm y thuộc bốn thiện sự rộng rãi.
  Con khẩn cầu Jampa Taenzin Trinlae
  Lozang Yeshe Tanzin Gyatso,
  Nhập thể của trí tuệ căn bản
  Của tất cả chư Phật;
  Hỡi bậc tiên phong trong nền giáo lý vô cấu,
  Hỡi đấng Che chở, Người phóng ra
  Một số lượng lớn mandalas.
  Con khẩn cầu bậc tớn đầy từ bi.
  Ngài là con mắt thấy tường tận tất cả nền giáo lý
  Ngài là cổng lớn đưa người may mắn đến giải thoát,
  Ngài được điều động bởi từ bi, dùng phương tiện khéo:
  Con khẩn cầu chư vị đạo sư, những người cho ánh sáng.


  Om Mani Padme Hum !

 5. #365
  Ban Điều Hành Avatar của hoangtri
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  2.039
  Thanks
  622
  Thanked 588 Times in 285 Posts
  GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY
  PHỤ LỤC 4 TRANG HOÀNG YẾT HẦU NHỮNG NGƯỜI MAY MẮN
  __________________________________________________ ______________________________________


  Sau khi thiết tha khẩn cầu như trên, hãy đọc

  {rút từ Căn Bản Mọi Thiện Đức của Tsongkapa}:

  Hỡi bậc thầy từ bi, căn bản của tất cả điều lành,
  Phụng sự bậc thầy là căn bản của đạo lộ,
  Xin thầy gia hộ cho con thấy được điều này
  Và tinh tấn nương tựa bậc thầy với tâm cung kính.
  Đời tái sinh lành mạnh tự do này, chỉ có một lần,
  Con biết thân người khó được và vô cùng lợi ích.
  Xin thầy gia hộ cho con có tư duy miên mật
  Đêm ngày mong rút tỉa tinh túy của kiếp người.
  Thân và mạng giống như bọt nổi trên nước,
  Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ hủy hoại; con thường nhớ chết,
  Và sau khi chết thân con như một cái bóng
  Con sẽ đi theo những hậu quả của nghiệp lành dữ đã làm.
  Xin gia hộ cho con có được niềm tin chắc chắn
  Và từ bỏ vô số lỗi lầm,
  Cả đến những lỗi lầm vi tế nhất,
  Để kiện toàn mọi đức tính và luôn luôn cẩn thận đề phòng.
  Hãy phân tích để thấy đau khổ là cánh cửa đi vào sanh tử.
  Vẻ huy hoàng của thế gian thật không đáng tin cậy.
  Xin gia hộ cho con hiểu được những tai hại
  Và phát sinh lòng khát khao phúc lạc của sự thoát ly.
  Nhớ lại những ý tưởng trong lành nhất:
  Chánh niệm, tỉnh giác và thận trọng
  Xin gia hộ con thực hành cốt tủy của pháp tu,
  Căn bản của giáo lý - biệt giải thoát giới,
  Cũng như con đã rơi vào những tư tưởng thế tục
  Cũng vậy tất cả hữu tình, đã từng là mẹ con;
  Xin gia hộ cho con thấy rõ điều này,
  Và nỗ lực tinh tấn trong Bồ tát giới.
  Xin cho tâm con an tịnh không bị phân tán vào đường tà
  Cho con dấn mình một cách thích đáng vào việc chánh;
  Gia hộ cho con được điều phục, và sớm phát sinh
  Tâm tịnh chỉ phối hợp với tuệ quán đặc biệt.
  Mong cho con tu tập theo đạo lộ chung cả ba thừa
  Và trở thành một pháp khí thích ứng,
  Rồi gia hộ con có diễm phúc dễ dàng lãnh thọ
  Giới Kim cang thừa, cửa ngõ vào cỗ xe tối thượng.
  Căn bản để đạt đến hai thứ thành công
  Chính là tuân giữ giới đã thọ;
  Xin gia trì cho con niềm xác tín ghi nhớ điều này
  Để giữ giới như giữ sinh mạng của con
  Khi ấy con có thể nỗ lực thực chứng mọi điều
  Về tinh túy của mật điển là hai giai đoạn
  Xin gia hộ cho con đừng bao giờ lay chuyển
  Tu tập bốn thời khóa Du già và hoàn tất thánh giáo.
  Mong sao những bậc thầy giảng dạy những giáo lý này
  Và những hành giả thánh thiện sẽ sống lâu
  Xin gia hộ cho các ngài hoàn toàn tịnh hóa
  Nội ma ngoại chướng.
  Xin cho con trong tất cả đời kiếp
  Sẽ không rời xa bậc thầy thanh tịnh
  Cho con được hưởng những ánh sáng của diệu pháp,
  Những thiện đức của giai đoạn và con đường
  Cho con sớm thành tựu trạng thái hợp nhất.


  Lần sửa cuối bởi hoangtri; 10-08-2020 lúc 09:32 AM
  Om Mani Padme Hum !

 6. #366
  Ban Điều Hành Avatar của hoangtri
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  2.039
  Thanks
  622
  Thanked 588 Times in 285 Posts
  GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY
  PHỤ LỤC 4 TRANG HOÀNG YẾT HẦU NHỮNG NGƯỜI MAY MẮN
  __________________________________________________ ______________________________________


  {Nghĩ về ý nghĩa những lời này khi tụng đọc}.

  Phép giải tán ruộng phước:
  Hởi bổn sư tôn quý của con, xin hãy an vị
  Trên tòa sen và nguyệt luân trên đỉnh đầu con.
  Xin thương xót con vì lòng bi mẫn.
  Cho con những thành tựu về thân lời ý.

  Bậc Thầy dời lên đỉnh đầu bạn, và bạn làm một lễ cầu nguyện ngắn gồm bảy phần và dâng một mandala:
  Thân ngài làm bằng mười triệu đức hạnh thù thắng,
  Lời ngài làm thỏa mãn hy vọng của vô lượng hữu tình,
  Ý ngài thấy như thật tất cả pháp khả tri:
  Con kính lễ đấng chúa tể dòng họ Sakya.
  Bậc thầy vô thượng: Phật bảo
  Chỗ nương tựa vô thượng: Pháp bảo
  Người cứu tinh vô thượng: Tăng bảo:
  Con kính lễ thầy thấy như thật tất cả pháp khả tri:
  Con kính lễ đấng chúa tể dòng họ Sakya.
  Bậc thầy vô thượng: Phật bảo
  Chỗ nương tựa vô thượng: Pháp bảo
  Người cứu tinh vô thượng: Tăng bảo
  Con kính lễ Thầy, bao hàm tát cả ba ngôi.
  Con xin dâng mọi thứ cúng dường, có thật và tưởng tượng,
  Con xin sám hối mọi tội phạm giới và vi việt
  Mà con đã làm từ vô thỉ trong quá khứ.
  Con xin tùy hỉ công đức của tất cả thánh hiền.
  Xin thỉnh cầu chư Phật ở lại với chúng con
  Cho đến khi sinh tử cùng tận
  Và chuyển bánh xe Pháp cho hữu tình.
  Con xin hồi hướng công đức của con và tất cả
  Cho quả vị vô thượng bồ đề.
  Con xin dâng lên bậc tôn sư, chư thần bảo hộ, Ba ngôi báu,
  Con xin dâng bốn châu lục, núi Tu di, vầng nhật nguyệt,
  Bảy thứ quý báu trong một mandala bằng châu ngọc,
  Và mộ khối lượng tặng phẩm của đức Phổ Hiền.
  Xin đấng từ bi hoan hỉ làm phước cho con.
  Làm lời khẩn cầu sau đây với một bậc thầy duy nhất:
  Bậc thầy thánh thiện của con, chúa tể của bốn thân,
  Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì.
  Bậc thầy thánh thiện của con, chúa tể Pháp thân vô ngại
  Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì.
  Bậc thầy thánh thiện của con, chúa tể Báo thân phúc lạc,
  Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì.
  Bậc thầy thánh thiện của con, chúa tể vô lượng Ứng thân
  Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì.
  Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của tất cả bậc thầy,
  Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì.
  Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của tất cả vị trời
  Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì.
  Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của tất cả chư Phật,
  Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì.
  Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của tất cả Pháp
  Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì.
  Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của Tăng già,
  Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì.
  Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của tất cả nam thần
  Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì.
  Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của mọi thần Hộ pháp
  Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì.
  Bậc thầy thánh thiện của con, hiện thân của tất cả chỗ quy y.
  Con khẩn cầu thầy: Thích Ca Mâu Ni - Kim Cương Trì.
  Quán bậc thầy trên đỉnh đầu là Thích Ca Mâu Ni và đọc:
  Kính lễ đức Thích Ca Mâu Ni, bậc Đạo sư, Đấng Chiến thắng
  Con kính dâng ngài đồ cúng.
  Con xin quay về nương tựa nơi ngài.

  Om muni muni mahàmuniye svàhà.

  Om Mani Padme Hum !

 7. #367
  Ban Điều Hành Avatar của hoangtri
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  2.039
  Thanks
  622
  Thanked 588 Times in 285 Posts
  GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY
  PHỤ LỤC 4 TRANG HOÀNG YẾT HẦU NHỮNG NGƯỜI MAY MẮN
  __________________________________________________ ______________________________________


  Sau khi đọc hồng danh và chú này nhiều lần, tiếp đó lời hồi hướng công đức như sau:
  Nhờ công đức này, mong cho con
  Sớm thành một bậc thầy như Phật
  Mong cho con dẫn đạo mọi hữu tình
  Cũng đến địa vị ấy.

  {Lời cầu nguyện theo Lam-rim}

  Do hai thứ tích lũy mà con đã làm
  Với nhiều nỗ lực trong thời gian dài
  Công đức rộng lớn như hư không,
  Mong con thành một đức Phật hùng lực
  Để hướng dẫn hữu tình, những người tâm nhãn bị khép lại bởi vô minh.
  Từ đây trở đi đời đời, kiếp kiếp
  Xin Đức Văn Thù hãy săn sóc con,
  Xin cho con tìm được đạo lộ tối thượng trong giáo lý
  Tu tập theo đó, và làm chư Phật hài lòng.
  Mong con sử dụng mọi điều đã chứng trên đạo lộ
  Để xua tan bóng tối vô minh của chúng sinh
  Nhờ từ bi mãnh liệt và phương tiện khéo;
  Mong con bảo trì giáo lý của đức Như Lai.
  Bất cứ nơi nàonền giáo lý chưa lan đến
  Hay đã bị suy tàn,
  Xin cho con với tâm đại bi thúc đẩy,
  Sẽ gieo rắc ánh sáng kho tàng giáo lý này.
  Do thiện sự của chư Phật Bồ tát
  Và pháp tu thù thắng từng giai đoạn đến giác ngộ.
  Mong rằng tâm những người cầu giải thoát sẽ được phong phú
  Và công việc của chư Phật sẽ tiếp nối lâu dài.
  Mong cho mọi sự đều hỗ trợ cho việc tu tập pháp lành.
  Mong cho những gì làm chướng ngại Pháp sẽ tan biến,
  Trong mọi đời kiếp, mong cho mọi người và loài phi nhân
  Không đoạn tuyệt với con đường thanh tịnh mà chư Phật ngợi khen.
  Mỗi khi những nghi thức chuẩn bị tối thượng thừa
  Được làm đúng cách và nghiêm túc,
  Xin những bậc có oai thần hãy công bố điều ấy,
  Và mong cho một biển điềm lành lan khắp mọi phương.


  {Tụng đọc như trên thật thành khẩn, hồi hướng công đức mà bạn đã có để thỏa mãn ước nguyện của bản thân và của hữu tình.}

  Kaendaen Raggyae, tu viện trưởng hồi hưu của tu viện Bangrim Choede, nói: “Tôi muốn có một bài tụng đọc cho nghi lễ chuẩn bị buổi giảng dạy khúc chiết về các chặng đường đến giác ngộ, tức “Con Đường Nhanh dẫn đến Toàn trí.” Ông dã tha thiết yêu cầu như thế, và tôi đã soạn bản văn này để tu tập hàng ngày với hi vọng nó sẽ giúp ích cho những người trình độ như tôi.

  Tôi Jampael Lhendrub đã soạn căn cứ trên chỉ giáo của hệ phái khẩu truyền của vị Pháp vương tử vô song là ngọn đèn của giáo lý phái Kadampa, tên là Kyabje Kaelzang Taenzin và hai đệ tử của ngài. Mong sao những hệ phái tâm truyền của Đức Văn Thù đấng Che chở hữu tình sẽ không biến mất, mà sẽ trở thành một lá cờ chiến thắng cho Pháp bảo.

  Om Mani Padme Hum !

 8. #368
  Ban Điều Hành Avatar của hoangtri
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  2.039
  Thanks
  622
  Thanked 588 Times in 285 Posts
  GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY
  PHỤ LỤC 5 PHÁP LUYỆN TÂM BẢY ĐIỂM
  __________________________________________________ ______________________________________


  PHỤ LỤC 5

  PHÁP LUYỆN TÂM BẢY ĐIỂM

  Om svasti.
  {Kính lễ tâm đại bi}
  Mặc dù có nhiều cách giảng dạy chỉ giáo về tu tâm Đại thừa, geshe Chaekawa đã lập ra truyền thống bảy điểm sau đây:

  (1) dạy những chuẩn bị tiên quyết cho pháp này:ư
  (2) luyện tâm bồ đề: nền tảng;
  (3) chuyển hóa nghịch cảnh thành con đường giác ngộ,
  (4) dạy một pháp tu để áp dụng suốt đời;
  (5) tiêu chuẩn của một tâm đã thuần thục;
  (6) những phát nguyện của pháp luyện tâm;
  (7) lời khuyên trong sự luyện tâm.

  A. NHỮNG CHUẨN BỊ CHO PHÁP NÀY
  Có ba:

  1. Thiền quán về thân người khó d;
  2. quán về chết và vô thường;
  3. quán về những lỗi lầm của sinh tử.

  B. LUYỆN TÂM BỒ ĐỀ, NỀN TẢNG.
  Có hai:

  1. Bồ đề tâm tuyệt đối
  2. Tương đối.

  1. BỒ ĐỀ TÂM TUYỆT ĐỐI

  Có ba tiểu mục:
  a) chuẩn bị;
  b) thời thiền quán;
  c) giữa các thời thiền.
  a) Chuẩn bị:
  1/ Quy y và phát tâm bồ đề; 2/ khẩn cầu; 3/ dâng lời cầu nguyện bảy phần; 4/ thế ngồi cho đúng; 5/ thở hai mươi một hơi an tịnh.
  b) Thời thiền quán:
  Nghĩ các pháp như giấc chiêm bao.
  Quán xét với căn bản của cái biết vô sanh.
  Ngay cả pháp đối trị cũng sẽ tan vào nền của căn bản vạn pháp.
  c) Giữa các thời thiền
  Hãy như là người ở trong mộng.

  2. QUÁN BỒ ĐỀ TÂM TƯƠNG ĐỐI
  Có hai đoạn:

  a) Trong thời thiền
  b) Giữa các thời thiền.
  a) Trong thời thiền
  Luyện tâm cho và nhận
  Trên hai luồng khí
  b) Giữa các thời thiền
  Ba chủ đề, ba độc tố, ba thiện căn.
  Trong đời sống hàng ngày,
  Đọc những bài thi kệ để buộc niệm,
  Xây dựng sự “nhận lấy” khởi từ bản thân.

  Om Mani Padme Hum !

 9. #369
  Ban Điều Hành Avatar của hoangtri
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  2.039
  Thanks
  622
  Thanked 588 Times in 285 Posts
  GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY
  PHỤ LỤC 5 PHÁP LUYỆN TÂM BẢY ĐIỂM
  __________________________________________________ ______________________________________


  3. CHUYỂN NGHỊCH CẢNH THÀNH CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ

  Khi vũ trụ đầy tội lỗi,
  Thì hãy chuyển những hoàn cảnh không may
  Thành con đường giác ngộ.

  Có hai phần: a. bằng ý nghĩ; b. bằng hành động.
  a) Bằng ý nghĩ
  Có hai: i) tương đối; ii) tuyệt đối.
  i) Tương đối:
  Hãy trách cứ một điều duy nhất.
  Thiền quán về sự tử tế của tất cả hữu tình.
  ii) Tuyệt đối:
  Xem mọi hiện tượng lừa dối
  Đều như là bốn thân.
  Đây là cách duy trì tuyệt hảo
  Tánh không tuyệt đối.
  b) Bằng hành động:
  Phương tiện tối thượng có bốn hành vi
  Hãy sử dụng ngay thiền quán
  Càng nhiều càng tốt.

  4. MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỂ ÁP DỤNG SUỐT ĐỜI

  Tinh túy của chỉ giáo ngắn gọn này
  Là năm năng lực. Hãy thực hành
  Chỉ giáo đại thừa về sự chuyển di
  Liên hệ đến năm năng lực.
  Hãy yêu mến hoạt động này.

  5. TIÊU CHUẨN MỘT TÂM ĐÃ KHÉO LUYỆN

  Tất cả pháp đều do tư tưởng mà có ra.
  Hãy đề cao nhân chứng chính trong hai chứng nhân.
  Luôn luôn đào luyện hỉ lạc nội tâm.
  Bạn đã làm chủ được nó
  Nếu có thể được như thế trong khi tâm phát tán.

  Om Mani Padme Hum !

 10. #370
  Ban Điều Hành Avatar của hoangtri
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  2.039
  Thanks
  622
  Thanked 588 Times in 285 Posts
  GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY
  PHỤ LỤC 5 PHÁP LUYỆN TÂM BẢY ĐIỂM
  __________________________________________________ ______________________________________


  6. NHỮNG ĐIỀU LỆ CỦA PHÁP TU TÂM


  Luôn luôn bám sát ba điểm chính.
  Thay ước nguyện của bạn
  Nhưng giữ nguyên phong thái độ cũng.
  Đừng nhắc đến tay chân què quặt của người khác
  Đừng bị ám ảnh bởi việc của người.
  Trước hãy tịnh hóa vọng tưởng lớn nhất.
  Hãy từ bỏ mọi hi vọng về quả báo.
  Từ bỏ thực phẩm có chất độc.
  Đừng nương tay với vọng tưởng.
  Đừng điên tiết vì những lời lăng nhục.
  Đừng chực để trả thù.
  Đừng tấn công những điểm yếu.
  Đừng đặt gánh nặng của con trâu dzo trên lưng trâu thường.
  Đừng chạy đua.
  Đừng bùa chú mất linh.
  Đừng để thiên thần thành ác quỷ.
  Đừng tìm hạnh phúc trong nỗi bất hạnh.

  7. LỜI KHUYÊN VỀ SỰ LUYỆN TÂM

  Tất cả pháp Du già đều được tu tập qua một pháp.
  Áp dụng một pháp cho tất cả đau buồn.
  Hai hành vi cho đầu và cuối.
  Nhẫn nhục, nếu gặp một trong hai trường hợp xảy ra!
  Giữ hai loại giới như giữ sinh mạng.
  Luyện tâm trong ba khổ hạnh.
  Tạo bao nhân duyên chính (để tu tập).
  Thiền quán để có ba việc không thối.
  Chớ để thân khẩu ý nhàn rỗi (không làm thiện)
  Hãy bình đẳng đối với các đề mục, xem chúng là thanh tịnh;
  Hãy thông thạo về pháp sâu và rộng
  Và yêu mến tất cả.
  Luôn thiền quán khi gặp khó khăn,
  Đừng lệ thuộc hoàn cảnh.
  Từ hôm nay hãy thực hành pháp tu chính yếu.
  Đừng nhầm lẫn.
  Đừng quá hi vọng.
  Đừng tu theo từng cơn.
  Hãy giải thoát nhờ hai pháp thiền,
  Đừng kiêu căng
  Đừng khinh người
  Đừng trao đổi
  Đừng mong được cảm ơn.
  Hãy nhớ kỹ những lời khuyên ấy.
  Năm sự suy đồi (ngũ trược) là đầy dẫy (trong thời mạt pháp)
  Nhưng hãy chuyển hóa chúng thành con đường giác ngộ.
  (nghĩa là hãy thực hành nhẫn nhục, nguyện lực, thưởng thức vị chân-không, tâm bi, tâm từ và tâm hỉ.)
  Nguồn gốc chi giáo này:
  Chỉ giáo này, tinh chất của cam lồ,
  Xuất xứ từ hệ phái truyền thừa
  Của Suvarnadvìpi
  Hành giả vĩ đại Chaekawa tu luyện theo chỉ giáo này, đã nói:
  Nhờ luyện tâm theo pháp này
  Tôi đã khơi dậy niềm hỉ lạc
  Nên tôi có nhiều lý do để tôn trọng pháp ấy.
  Mọi câu chuyện về đau khổ đã chấm dứt.
  Tôi cống hiến chỉ giáo này
  Để hàng phục ngã ái.
  Bây giờ tôi có thể chết không nuối tiếc.

  {Ban văn gốc này về độ dài cũng như thứ tự của nó, được căn cứ theo giáo lý của Togme Rinpoche, Pháp tử của các Đấng Chiến thắng.}

  HẾT

  Om Mani Padme Hum !

 11. The Following 2 Users Say Thank You to hoangtri For This Useful Post:

  colaihi (11-25-2020),hungcom (11-19-2020)

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Lời za patrul rinpoche !
  Gửi bởi hoamacco trong mục MẬT TÔNG
  Trả lời: 183
  Bài cuối: 02-01-2020, 07:38 AM
 2. Oan gia nghiệp báo
  Gửi bởi tinhnghiep trong mục Luân hồi - Nhân quả báo ứng
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 08-07-2019, 07:27 AM
 3. Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan
  Gửi bởi Tuệ Thức trong mục Kinh
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 06-24-2019, 04:14 AM
 4. Thầy THÍCH THANH TỪ, Thầy cũ của Thích Chân Quang lên tiếng
  Gửi bởi lamebay trong mục Video liên quan Phật giáo
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 06-17-2019, 01:25 PM
 5. Những giai thoại trong nhà Thiền
  Gửi bởi hoatihon trong mục THIỀN TÔNG
  Trả lời: 4
  Bài cuối: 08-25-2018, 08:37 AM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •