Thượng tọa Thích Thông Phương

Phó Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, trụ trì TVTL Phụng Hoàng (Đà Lạt) và TVTL Yên Tử (Quảng Ninh)
Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng