DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin
Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 17/17 ĐầuĐầu ... 7151617
Hiện kết quả từ 161 tới 170 của 170
 1. #161
  Ban Điều Hành Avatar của Thanh Trúc
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  1.200
  Thanks
  841
  Thanked 1.142 Times in 448 Posts  Kinh Kim Cang ảnh hóa 75


  世 尊。云 何 菩 薩 不 受 福 德。 須 菩 提 。菩 薩
  Thế tôn ! Vân hà Bồ Tát bất thọ phước đức ? Tu-bồ-đề ! Bồ Tát
  Thế Tôn ! Tại sao Bồ Tát chẳng nhận lấy phước đức ? Tu-bồ-đề ! Bồ Tát

  所作 福 德 不 應 貪 著。 是 故 說 不 受 福 德。
  sở tác phước đức bất ưng tham trước, thị cố thuyết bất thọ phước đức.
  khi làm phước đức chẳng nên tham trước, vì vậy nói chẳng nhận lấy phước đức.

  須 菩 提 。若 有 人 言 如 來 若 來 若去若坐若臥。
  Tu-bồ-đề ! Nhược hữu nhân ngôn Như Lai nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngọa,
  Tu-bồ-đề ! Nếu có người nói Như Lai hoặc đến, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm,

  是 人 不 解 我 所 說 義。 何 以 故。
  thị nhân bất giải ngã sở thuyết nghĩa. Hà dĩ cố ?
  thì người ấy chẳng hiểu lời Ta nói. Vì sao ?

  Suốt ngày gặt lúa trên đồng,
  mà trong kho lẫm vẫn không có gì.

 2. #162
  Ban Điều Hành Avatar của Thanh Trúc
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  1.200
  Thanks
  841
  Thanked 1.142 Times in 448 Posts  Kinh Kim Cang ảnh hóa 76


  如 來 者 無 所 從 來 亦 無 所 去 故 名 如 來。
  Như Lai giả vô sở tòng lai diệc vô sở khứ cố danh Như Lai.
  Vì Như Lai không từ đâu đến cũng không đi đâu nên gọi là Như Lai.

  須 菩 提 。 若 善 男 子 善 女 人 以 三 千 大 千
  Tu-bồ-đề ! Nhược Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân dĩ tam thiên Đại Thiên
  Tu-bồ-đề ! Nếu Thiện Nam Thiện-Nữ nào đem ba ngàn Đại Thiên

  世 界 碎 為 微 塵。 於意云 何。 是 微 塵 眾 寧 為 多 不。
  thế giới toái vi vi trần. Ư ý vân hà, thị vi trần chúng ninh vi đa bất ?
  thế giới đập vụn làm vi trần. Ý Ông thế nào ? Số vi trần đó có nhiều chăng ?

  甚 多 世 尊。 何 以 故。 若 是 微 塵 眾 實 有 者。
  thậm đa Thế tôn ! Hà dĩ cố ? Nhược thị vi trần chúng thật hữu giả,
  Rất nhiều, Bạch Thế Tôn ! Vì sao ? Nếu các vi trần ấy thật có,

  Suốt ngày gặt lúa trên đồng,
  mà trong kho lẫm vẫn không có gì.

 3. #163
  Ban Điều Hành Avatar của Thanh Trúc
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  1.200
  Thanks
  841
  Thanked 1.142 Times in 448 Posts  Kinh Kim Cang ảnh hóa 77


  佛則不說 是 微 塵 眾。 所 以 者 何。 佛 說 微 塵
  Phật tức bất thuyết thị vi trần chúng. Sở dĩ giả hà ? Phật thuyết vi trần
  thì Phật chẳng nói đó là các vi trần. Sở dĩ vì sao ? Phật nói các vi trần

  眾 則 非 微 塵 眾。 是 名 微 塵 眾。 世 尊。
  chúng tức phi vi trần chúng, thị danh vi trần chúng. Thế tôn !
  thì chẳng phải các vi trần, chỉ tạm gọi là các vi trần. Bạch Thế Tôn !

  如 來 所 說 三 千 大 千 世 界 則非世界。是名世界。
  Như Lai sở thuyết Tam Thiên Đại Thiên thế giới tức phi thế giới, thị danh thế giới.
  Như Lai nói ba ngàn Đại Thiên thế giới thì chẳng phải ba ngàn Đại Thiên thế giới , chỉ tạm gọi là ba ngàn Đại Thiên thế giới.

  何 以 故。 若 世 界 實 有 者 則 是 一 合 相。
  Hà dĩ cố ? Nhược thế giới thật hữu giả tức thị nhất hợp tướng.
  Vì sao ? Nếu thế giới thật có chỉ là một hợp tướng.

  Suốt ngày gặt lúa trên đồng,
  mà trong kho lẫm vẫn không có gì.

 4. #164
  Ban Điều Hành Avatar của Thanh Trúc
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  1.200
  Thanks
  841
  Thanked 1.142 Times in 448 Posts  Kinh Kim Cang ảnh hóa 78


  如 來 說 一 合 相 則 非 一 合 相。 是 名 一 合 相。
  Như Lai thuyết nhất hợp tướng tức phi nhất hợp tướng, thị danh nhất hợp tướng.
  Như Lai nói một hợp tướng thì chẳng phải một hợp tướng, chỉ tạm gọi một hợp tướng.

  須 菩 提 。一 合 相 者 則 是 不 可 說。 但 凡 夫 之 人
  Tu-bồ-đề ! Nhất hợp tướng giả tức thị bất khả thuyết, đãn phàm phu chi nhân
  Tu-bồ-đề ! Một hợp tướng ấy không thể nói được, chỉ có kẻ phàm phu

  貪著其事。須 菩提 。若人言佛說我見人
  tham trước kỳ sự. Tu-bồ-đề ! Nhược nhân ngôn Phật thuyết ngã kiến, nhân
  tham đắm vào đó. Tu-bồ-đề ! Nếu có người nói Phật dạy CÓ TA, CÓ loài

  見眾生見壽者見。 須菩提 。於意云何。
  kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Tu-bồ-đề ! Ư ý vân hà ?
  người, CÓ chúng sanh và CÓ thọ giả. Tu-bồ-đề ! Ý Ông thế nào ?

  Suốt ngày gặt lúa trên đồng,
  mà trong kho lẫm vẫn không có gì.

 5. #165
  Ban Điều Hành Avatar của Thanh Trúc
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  1.200
  Thanks
  841
  Thanked 1.142 Times in 448 Posts  Kinh Kim Cang ảnh hóa 79


  是 人 解 我 所 說 義 不。 世 尊。是 人 不 解 如 來
  Thị nhân giải ngã sở thuyết nghĩa bất ? Thế tôn ! Thị nhân bất giải Như Lai
  Người ấy có hiểu lời Ta chăng? Thế Tôn ! Người ấy chẳng hiểu lời của Như Lai

  所 說 義。何 以故。世 尊 說 我 見 人 見 眾 生 見
  sở thuyết nghĩa. Hà dĩ cố ? Thế tôn thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến,
  Vì sao ? Thế Tôn nói có Ta, có người, có chúng sinh,

  壽 者 見 即 非 我 見 人 見 眾 生 見 壽 者 見。
  thọ giả kiến, tức phi ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến.
  và có thọ giả tức là chẳng phải có Ta, có người, có chúng sinh và có thọ giả.

  是 名 我 見 人 見 眾 生 見 壽 者 見。
  thị danh ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến.
  chỉ tạm gọi là có Ta, có người, có chúng sinh, có thọ giả.

  Suốt ngày gặt lúa trên đồng,
  mà trong kho lẫm vẫn không có gì.

 6. #166
  Ban Điều Hành Avatar của Thanh Trúc
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  1.200
  Thanks
  841
  Thanked 1.142 Times in 448 Posts  Kinh Kim Cang ảnh hóa 80


  須菩提 . 發阿耨多羅三藐 三 菩 提 心 者。於 一 切 法 。
  Tu-bồ-đề ! Phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-Đề tâm giả, ư nhất thiết pháp
  Tu-bồ-đề ! Khi phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác nơi tất cả pháp

  應 如是知如是見如是信解不生 法相 。 須菩提 。所言法相者。
  ưng như thị tri, như thị kiến, như thị tín giải, bất sanh pháp tướng. Tu-bồ-đề ! Sở ngôn pháp tướng giả,
  nên biết như thế, thấy như thế, tin hiểu như thế, chẳng theo pháp tướng. Này Tu-bồ-đề ! Pháp tướng mà Ta nói đó,

  如 來 說 即 非 法 相 。 是 名 法 相。 須 菩 提 。
  Như Lai thuyết tức phi pháp tướng, thị danh pháp tướng. Tu-bồ-đề !
  Như Lai nói tức chẳng phải pháp tướng, chỉ tạm gọi là pháp tướng. Tu-bồ-đề !

  若 有 人 以 滿 無 量 阿 僧 祇 世 界 七 寶 持 用 布 施。
  Nhược hữu nhân dĩ mãn vô lượng A-tăng-kì thế giới thất bảo trì dụng bố thí,
  Nếu có người đem bảy báu chất đầy vô lượng A-tăng-kì thế giới mà bố thí,
  Attached Images Attached Images

  Suốt ngày gặt lúa trên đồng,
  mà trong kho lẫm vẫn không có gì.

 7. #167
  Ban Điều Hành Avatar của Thanh Trúc
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  1.200
  Thanks
  841
  Thanked 1.142 Times in 448 Posts  Kinh Kim Cang ảnh hóa 81


  若 有 善 男 子 善 女 人 發 菩 薩 心 者 持 於 此 經
  Nhược hữu Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân phát Bồ Tát tâm giả, trì ư thử Kinh
  và nếu có Thiện nam Thiện-Nữ nào phát tâm Bồ Tát, tu học nơi Kinh này

  乃 至 四句 偈 等。 受 持 讀 誦 為 人 演 說 其 福
  nãi chí tứ cú kệ đẳng, thọ trì độc tụng vi nhân diễn thuyết kỳ phước
  dầu chỉ là bốn câu kệ, ghi nhớ đọc tụng và giảng nói cho người khác, thì phước của người này

  勝 彼 云 何 為 人 演 說。 不取於相 如如 不動 。何以故。
  thắng bỉ. Vân hà vi nhân diễn thuyết ? "Bất thủ ư tướng, như như bất động". Hà dĩ cố ?
  hơn phước của người kia. Giảng nói cho người khác như thế nào ? "Chẳng chấp lấy tướng, như Chân Như chẳng động". Vì sao ?

  Suốt ngày gặt lúa trên đồng,
  mà trong kho lẫm vẫn không có gì.

 8. #168
  Ban Điều Hành Avatar của Thanh Trúc
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  1.200
  Thanks
  841
  Thanked 1.142 Times in 448 Posts  Kinh Kim Cang ảnh hóa 82


  一 切 有 為 法 如 夢 幻 泡 影
   Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng huyễn bào ảnh
   Tất cả pháp hữu vi Như mộng, huyễn, bọt, bóng

   如 露 亦 如 電 應 作 如 是 觀
   Như lộ, diệc như điện, ưng tác như thị quán.
   Như sương, cũng như chớp, nên thường quán như thế.

  Hết thảy các pháp trần lao
  Đều như bọt biển, khác nào mộng mơ,
  Giọt sương lóng lánh đầu bờ,
  Như tia chớp giật, như thơ hoạt hình.


  Suốt ngày gặt lúa trên đồng,
  mà trong kho lẫm vẫn không có gì.

 9. #169
  Ban Điều Hành Avatar của Thanh Trúc
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  1.200
  Thanks
  841
  Thanked 1.142 Times in 448 Posts  Kinh Kim Cang ảnh hóa 83


  佛 說 是 經 已。長 老 須 菩 提 及 諸 比 丘 比 丘 尼
  Phật thuyết thị Kinh dĩ, Trưởng Lão Tu-bồ-đề cập chư bỉ-khâu, bỉ-khâu ni,
  Phật nói Kinh này xong Trưởng Lão Tu-bồ-đề cùng các Tỳ-Kheo, Tỳ-Kheo Ni,

  優婆塞 優婆夷 。一切 世間天 人阿修羅。聞佛所說皆大歡喜。
  Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, nhất thiết thế gian Thiên, Nhơn, A-tu-la văn Phật sở thuyết giai đại hoan hỉ.
  Ưu-bà-tắc (Cận sự nam), Ưu-bà-di (Cận sự nữ) tất cả Trời, Người, A-tu-la trong thế gian nghe Phật nói đều rất hoan hỉ.

  信 受 奉 行 金 剛 般 若 波 羅 蜜 經。
  tín thọ phụng hành. Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật Kinh.
  tin nhận và vâng theo tu hành. Kinh Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật.

  Suốt ngày gặt lúa trên đồng,
  mà trong kho lẫm vẫn không có gì.

 10. #170
  Ban Điều Hành Avatar của Thanh Trúc
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  1.200
  Thanks
  841
  Thanked 1.142 Times in 448 Posts  Kinh Kim Cang ảnh hóa 84


  真 言
  Chân ngôn :


  那 謨 婆 伽 跋 帝 鉢 喇 壞 波 羅 弭 多 曳 唵
  Nam mô bà dà bạt đế bát lạt hoại ba la nhị đa duệ úm

  伊利 底 伊 室 利 輸 盧 馱 毘 舍 耶 毘 舍 耶 
  y lợi để y thất lợi du lô đà Tì xá da Tì xá da

  莎 婆 訶. 
  ta bà ha.

  HẾT

  Suốt ngày gặt lúa trên đồng,
  mà trong kho lẫm vẫn không có gì.

 11. The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Trúc For This Useful Post:

  hoangtri (12-19-2019),socnho (02-01-2020)

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •