DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin
Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Lời Tổ

Bài viết của bạn

Quý đạo hữu xin gõ từ "A Di Đà Phật" vào khung bên dưới