PHÁP BỬU ĐÀN KINH (PBDK) là 1 tác phẩm Phật học vô giá do ngài Pháp Hải ghi chép lại tiểu sử và những bài hoằng pháp của LỤC TỔ HUỆ NĂNG về pháp tối thượng thừa thiền:
‘BẤT NHỊ PHÁP MÔN, THẤU TRIỆT...